• HOME
  • 학과소개
  • 목회신학과

목회신학과

교과과정

학과 구분 학수번호 과목명 학점 시간수
목회신학과 전공 81186 교회력에 따른 성서 연구 1  2    2
81188 교회력에 따른 성서 연구 2  2    2
81189 교회력에 따른 성서 연구 3  2    2
81190 설교를 위한 오경 연구  2    2
81192 설교를 위한 시편 연구  2    2
81195 설교를 위한 예언서 연구  2    2
81197 설교를 위한 복음서 연구  2    2
81198 설교를 위한 바울서신 연구  2    2
81200 성서해석 방법과 설교  2    2
81187 목회 윤리  2    2
81191 대중문화와 교회  2    2
81193 예술과 목회  2    2
81194 목회와 마을공동체  2    2
81196 성서와 윤리  2    2
81199 21세기 전도와 교회 성장학  2    2
81201 도시선교  2    2
81202 다문화 선교와 교회성장  2    2
81203 종교개혁 정신과 한국교회의 과제  2    2
81204 기독교역사를 통해 본 교회론  2    2
81205 목회의 역사  2    2
81206 교부들의 신학과 영성이야기  2    2 
81207 한국교회의역사와현대교회목회론  2    2
81208 경건주의와 한국교회의 목회설계  2    2
81209 기독교역사와 상담  2    2
81210 제자훈련학  2    2
81211 리더십이론  2    2
81212 기독교리더십과 선교적교회  2    2
81216 관계리더십과 코칭  2    2
81217 평생계발론  2    2
81222 성경적리더십  2    2
81226 리더를 위한 은사계발  2    2
81227 지도력의 기초  2    2
81231 교회성장모델 연구  2    2
81213 선교와 영성  2    2
81214 교육목회 현장과 프로그램 개발  2    2
81215 기독교 영성 교육  2    2 
81218 영성목회와 영적지도  2    2
81219 미래세대, 미래교육, 미래목회  2    2 
81220 장년을 위한 교회교육  2    2
81221 가정신앙교육  2    2
80653 그룹다이나믹스  2    2 
81224 성서와 상담  2    2
81225 집단상담  2    2 
81228 집단코칭  2    2
81229 목회코칭  2    2
81230 노인과 목회  2    2
81234 최근 이단 연구  2    2
81235 신학 Q&A  2    2
81236 최근 신학 동향 연구  2    2
81240 칼뱅의 기독교강요와 목회  2    2
81239 신학과 설교  2    2
81238 창조적 예배 기획  2    2
81245 현대예배 동향 세미나  2    2
81246 현대 설교 동향 세미나  2    2
81247 교회와 멀티미디어  2    2
81248 세례와 성찬  2    2
81249 교회력과 설교  2    2
81251 위대한 설교자 연구  2    2
81250 주제/절기 설교 연구  2    2
81232 소그룹 목회 세미나  2    2
81233 창조적 목회와 실천신학  2    2
81237 교회와 커뮤니케이션  2    2
81241 창조적 성경공부방법론  2    2
81242 영상과 목회  2    2
81243 교회건축과 스토리  2    2
81244 학제간연구세미나 1  2    2
81252 학제간연구세미나 2  2    2
81253 학제간연구세미나 3  2    2
81254 연구방법론 1  2    2
81255 연구방법론 2  2    2